Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2011; 57(5): 16-22


From the theory of cell pathology by R. Virchow to the phagocytic theory by I.I.Mechnikov

Sepiashvili RI

  Institute of Immunophysiology, Moscow, Russia
DOI: https://doi.org/10.15407/fz57.05.016


Abstract

Keywords: Cellular pathology, phagocytic theory

References

 1. Mechnikov I.I. Akademicheskoe sobranie sochinenii.  M.: Medgiz, 19471955.
 2.  
 3. Mechnikov I.I. Etyudi optimizma.  M., 1987.  S. 5.
 4.  
 5. Nozdrachev A.D., Mar'yanovich A.T., Polyakov E.L., Sibarov D.A., Havinson V.H. Nobelevskie premii po fiziologii ili meditsine za 100 let . SPb.: Gumanistika, 2003.  752 s.
 6.  
 7. Sepiashvili R.I. Laureati Nobelevskoi premii v oblasti fiziologii i meditsini. M.: Meditsina- Zdorov'e, 2005.  34 s.
 8.  
 9. Sepiashvili R.I. Osnovi fiziologii immunnoi sistemi.  M.: Meditsina-Zdorov'e, 2003.  240 s.
 10.  
 11. Sepiashvili R.I. Rannyaya fagotsitarnaya reaktsiya neitrofil'nih leikotsitov: Harakteristika i mehanizmi razvitiya po dannim filogeneza i neonatal'nogo antogeneza.  V kn.: Funktsiya immunnoi sistemi v infektsionnom i neinfektsion- nom protsesse. Molekulyarnaya biologiya bakterii. Krasnodar, 1984.  S. 127138.
 12.  
 13. Sepiashivli R.I., Balmasova I.P. Fiziologiya estestvennih killerov. M.: Meditsina-Zdorov'e, 2005.  455 s.
 14.  
 15. Ul'yankina T.I. Zarozhdenie immunologii.  M.: Nauka, 1994.  S. 97.
 16.  
 17. Tsinkalovskii R.B. Uchenie o fagotsitoze i razvitii sistemnogo metoda v immunologii.  V kn.: Funktsiya immunnoi sistemi v infektsionnom i neinfek- tsionnom protsesse. Molekulyarnaya biologiya bakte- rii.  Krasnodar, 1984.  S. 1623.
 18.  
 19. Shabrov A.V., Knyaz'kin I.V., Mar'yanovich A.T. Il'ya Il'ich Mechnikov. Entsiklopediya zhizni i tvorchestva.  SPb: DEAN, 2008.  1264 s.
 20.  
 21. Shubich M.G. Dofagotsitarnii etap razvitiya ucheniya o vnutrikletochnom pishchevarenii.  V kn.: Voprosi istorii estestvoznaniya i tehniki.  1999.  S. 4046.
 22.  
 23. Shubich M.G. «Metodologicheskii analiz otkritiya fagotsitoza.  V kn.: Funktsiya immunnoi sistemi v infektsionnom i neinfektsionnom protsesse. Mole- kulyarnaya biologiya bakterii.  Krasnodar, 1984. S. 916.
 24.  
 25. Shut'ko L.V., Anserova N.M. Mechnikov Il'ya Il'ich, 18451916. Materiali k biobibliografii uchenih. Biologicheskie nauki. Obshchaya biologiya». Vip. 2 (M.: Nauka), 2005.  273 s.
 26.  
 27. Cooper E. From Darvin and Metchnikoff to Burnet and Beyond. Trends in Innate Immunity, 2008.  R. 111. CrossRef  
 28. Cruse J., Lewis R. Historical Atlas of Immunology. London and New York, 2006.  338 r. CrossRef  
 29. Feldan B. The Nobel Prize.  New York, 2000.  489 r.

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.