Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2011; 57(2): 90-98


Effect of vitamin C on the condition of NO-synthase system in experimental ulcer of the stomach

V.S. Zhuromsky, O.Ya. Sklyarov

  Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz57.02.090


Abstract

We investigated the effect of Vitamin C (Vit C) on the changes of activity of the enzymes of NO-synthase system, nitric oxide content, lipoperoxidation processes, activity of SOD and catalase in gastric mucosa (GM), and concentrations of L-arginine, Vit C and Vit E in the blood of rats under conditions of experimental ulcer of the stomach caused by adrenaline injection. Vit C displayed a pronounced antioxidant action, reduced the degree of destructive affections, diminished the activity of iNOS and lipoperoxidation processes, decreased the NO content and SOD activity. Furthermore, the concentration of L-arginine and Vit C in the blood was in­creased. Combined action of Vit C with L-arginine reduced the degree of GM lesions, activity of eNOS and the content of NO in GM whereas the concentration of L-arginine in blood was increased. Under conditions of Vit C action and iNOS and COX-2 blockage, the activity of NO-synthases and lipoperoxidation processes were slightly decreased, indicating on dominant action of Vit C.

Keywords: ascorbic acid, nitric oxide, NO-synthases, COX-2, L-arginine, lipoperoxidation, experimental ulcer

References

 1. Aleinikova T.L., Rubtsova G.V., Pavlova N.A. Rukovodstvo k prakticheskim zanyatiyam po biohimii. M.: Meditsina, 2000. 128 s.
 2.  
 3. Belostotskii N.I. Yazveobrazovanie v slizistoi obolochke zheludka kris pod vliyaniem kateho-laminov . Patol. fiziologiya i eksperim. meditsina. 1988. N 1. S. 24-27.
 4.  
 5. Korolyuk M.a., Ivanova L.I., Maiorova I.G., Tokarev V.E. Metod opredeleniya aktivnosti katalazi . Lab. delo. 1988. N 1. S.16-19.
 6.  
 7. Sklyarov O.Ya., Bondarchuk T.I., Mandrik YU.V., CHervins'ka M.E. Periferiini mehanizmi regulyatsii protsesiv tsitoprotektsii u slizovii obolontsi shlunka. L'viv: VMS, 2007. 159 s
 8.  
 9. Sumbaev V.V., Yasinskaya I.M. Vliyanie DDT na aktivnost' sintazi oksida azota v pecheni, legkih i golovnom mozge kris . Sovr. probl. toksikologii. 2000. N 3. S.3-7.
 10.  
 11. Timurbulatov M.a., Seleznev E.I. Metod povisheniya svobodnoradikal'nogo okisleniya lipid-soderzhaschih komponentov krovi i ego diagnosticheskoe znachenie . Lab. delo. 1981. N 4. S.209-211.
 12.  
 13. CHevari S, andyal T., SHtrenger Ya. Opredelenie antioksidantah parametrov krovi i ih diagnosti­cheskoe znachenie v pozhilom vozraste . Tam zhe. 1991. N 10. S.9-13.
 14.  
 15. SHpakov a.E. K metodike razdel'nogo opredeleniya obschei, redutsirovannoi i degidroaskorbinovoi kislot . Tam zhe. 1967. N 5. S. 305-306.
 16.  
 17. Becker J.C., Grosser N., Boknik P., Schrider H., Domschke W., Pohle T. Gastroprotection by vitamin C a heme oxygenase-1-dependent mechanism? . Biochem. and Biophys. Res. Commun. 2003. 312, N2 P.507-512.10. Carr A., Frei B. Does vitamin C act as a pro-oxidant under physiological conditions? . Faseb J. 1999. 13,N 9. P.1007-1024.
 18.  
 19. Deutsch J.C. Ascorbic acid oxidation by hydrogen peroxide . Anal. Biochem. 1998. 255, N 1. P. 1-7. CrossRef PubMed
 20.  
 21. Flynn N.E., Meininger C.J., Haynes T.E., Wu G. The metabolic basis of arginine nutrition and pharmacotherapy . Biomed. Pharmacother. 2002. 56, N 9. P.427-438. CrossRef  
 22. Green L.C., Wagner D.A., Glogowski J., Skipper P.L., Wishnok J.S., Tannenbaum S.R. Analysis of nitrate, nitrite and [15N] nitrate in biological fluids . Anal. Biochem. 1982. 126, N 1. P. 131-138. CrossRef  
 23. Kamiya Y., Ohta Y., Imai Y, Arisawa T., Nakano H. A critical role of gastric mucosal ascorbic acid in the progression of acute gastric mucosal lesions induced by compound 48/80 in rats . World J. Gastroenterol. 2005. 11, N 9. P. 1324-1332. CrossRef PubMed PubMedCentral
 24.  
 25. Li P., Yin Y.L., Li D., Kim S.W., Wu G. Amino acids and immune function . Brit. J.Nutr. 2007. 98, N 2. P. 237-252. CrossRef PubMed
 26.  
 27. Nakagiri A, Sunamoto M., Murakami M. NADPH oxidase is involved in ischaemia/reperfusion-induced damage in rat gastric mucosa via ROS production Role of NADPH oxidase in rat stomachs . Inflammopharmacol. 2007. 15, N 6. P. 278-281. CrossRef PubMed
 28.  
 29. Ohta Y, Nishida K. L-arginine protects against stress-induced gastric mucosal lesions by preserving gastric mucus . Clin. Exp. Pharmacol. Physiol. 2002. 29, N 1-2. P. 32-38. CrossRef PubMed
 30.  
 31. Waring A.J., Drake I.M., Schorah C J, White K.L., Lynch D.A., Axon A.T., Dixon M.F. Ascorbic acid and total vitamin S concentrations in plasma, gastric juice, and gastrointestinal mucosa: effects of gastritis and oral supplementation . Gut. 1996. 38. P. 171-176. CrossRef PubMed PubMedCentral
 32.  
 33. Wu G., Bazer F.W., Davis T.A., Kim S.W., Li P., Marc Rhoads J., Carey Satterfield M., Smith S.B., Spencer T.E., Yin Y Arginine metabolism and nutrition in growth, health and disease . Amino Acids. 2009, N 1. P. 153-168. CrossRef PubMed PubMedCentral
 34.  
 35. Yadav S.K, Adhikary B., Maity B. The gastric ulcer-healing action of allylpyrocatechol is mediated by modula­tion of arginase metabolism and shift of cytokine balance . Eur. J. Pharmacol. 2009. 614, 1-3. P.106-113.
 36.  

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.