Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2010; 56(3): 70-75


Physiologic regeneration and functional activity of hepatocytes in normobaric hypoxia

Ianko RV

  О.О. Bogomoletz Institute of Physiology, Nathional Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz56.03.070

Abstract

It was studied the effects of dosed normobaric hypoxia during 14 and 28 days on physiological regeneration and functional activity liver of parenhima fenomenas of adult rats. It was shown that after completion of experiment at rats increase sizes nucleus, the area of cytoplasm decrease, and also is in­crease the hepatocytes amount on tissue area unit. Concentration albumin increased after 14 days of normobaric hypoxia. Activity alanine aminotranferease increased and as-partate aminotransferase activity decreased after 28 days of dosed normobaric hypoxia. Thus our study suggested that normobaric hypoxia stimulante morphological marcers func­tional action and regenerator liver ability.

Keywords: normobaric hipoxia, physiological regeneration,hepatocytes

References

 1. Avtandilov G.G. Meditsinskaya morfometriya. M.: Meditsina, 1990. 385 s.
 2.  
 3. Berezovskii V.A. Allopaticheskii i gomeopaticheskii printsipi v lechenii zabolevanii, svyazannih s kislorodnim golodaniem. V kn.: «Molekulyarnie aspekti adaptatsii k gipoksii» K.: Nauk. dumka, 1979. S. 224-231.
 4.  
 5. Berezovskii V.A., Levashov M.I.. Vvedenie v oroterapiyu. M.: Izd-vo Akademii problem gipoksii RF, 2000. 2-e izd. 76 s.
 6.  
 7. Volkova O.V., Eletskii Yu.K Osnovi gistologii s gisto- logicheskoi tehnikoi. M.: Meditsina, 1982. 304 s.
 8.  
 9. Lebkova N.P, Chizhov A.Ya., Bobkov Yu.I. Adapta- tsionnie vnutrikletochnie mehanizmi regulyatsii energeticheskogo gomeostaza pri prerivistoi normobaricheskoi gipoksii . Ros. fiziol. zhurn. im. Sechenova. 1999. 85, N 3. S. 403-411.
 10.  
 11. Obolens'ka M.Yu. Regeneratsiya pechinki u shchuriv: molekulyarno-biologichni protsesi ta ih regulyatsiya: Avtoref. dis. ... d-ra biol. nauk. K., 1999. 34 s.
 12.  
 13. Pavlovich SI., Makogon N.V., Aleksyuk L.I. Porivnyal'na haraktaristika imunnogo poshkodzhennya pechinki mishei T-klitinnogo ta antitil'nogo genezu . Klip. ta eksperim. patologiya. 2008. 7, N 3. S 1-11.
 14.  
 15. Sirotinin N.N. Gipoksiya i ee znachenie v patologii. K.: Izd. AN USSR. 1949. 22 s.
 16.  
 17. Slin'ko M.S. Morfofunktsional'nie pokazateli pecheni nutrii v postnatal'nom ontogeneze: Avto­ref. dis.... kand. biol. nauk. Stavropol', 2007. 23 s.
 18.  
 19. Stepanov O.G. Vliyanie prerivistoi normoba­richeskoi gipoksii na sostoyanie gepatobiliarnoi sistemi: Avtoref. dis. ... kand. med. nauk. Krasnodar, 1994. 19 s.
 20.  
 21. Strelkov R.B., Chizhov A.Ya. Prerivistaya normoba-richeskaya gipoksiya v profilaktike, lechenii i reabi-litatsii. Ekaterinburg: Ural. Rabochii, 2001. 397 c.
 22.  
 23. Gerlyng P., Stokke T., Huitfeldt H.S. Analytical methods for the study of liver cell proliferation . Cytometry. 1992. 13, N . 4. P. 404-415. CrossRef PubMed
 24.  
 25. Ping-Sheng C. Wei-Rong Z. Effects of hypoxia, hyperoxia on the regulation of expression and activity of matrix metalloproteinase-2 in hepatic stellate cells . World J. Gastroenteral. 2001. 7, N 5. P. 647-651. CrossRef PubMed PubMedCentral
 26.  
 27. Rozga J. Hepatocyte proliferation in health and in liver failure . Med. Sci. Monit. 2002. 8, N 2. P. 32-38.
 28.  
 29. Zimmermann A. Regulation of liver regeneration . Nephrol. Dial Transplant. 2004. 19. P.6-10. CrossRef PubMed

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2022.