Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2002; 48(6): 103-103


ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÂÅÍÒÈËßÖ²¯ ËÅÃÅÍÜ ² ËÅÃÅÍÅÂÎÃÎ ÊÐÎÂÎÒÎÊÓ Ó ÌÎËÎÄÈÕ ÇÄÎÐÎÂÈÕ ËÞÄÅÉ ÏÐÈ Ð²ÇÍÈÕ ÒÈÏÀÕ ÏÎÃÎÄÈ Ðåöåíç³ÿ íà ìîíîãðàô³þ: Ñ.Í.Âàäçþê, Í.ª.Çÿòêîâñüêà.

M.M. Seredenko

    Bogomoletz Institute of Physiology NAS of Ukraine, KyivAbstract

References


© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.