Українська English

ISSN 2522-9028 (Print)
ISSN 2522-9036 (Online)
DOI: https://doi.org/10.15407/fz

Fiziologichnyi Zhurnal

is a scientific journal issued by the

Bogomoletz Institute of Physiology
National Academy of Sciences of Ukraine

Editor-in-chief: V.F. Sagach

The journal was founded in 1955 as
1955 – 1977 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0015 – 3311)
1978 – 1993 "Fiziologicheskii zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
1994 – 2016 "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 0201 – 8489)
2017 – "Fiziolohichnyi zhurnal" (ISSN 2522-9028)

Fiziol. Zh. 2013; 59(6): 81-87


Immediate thyrotropic effects of mineral water Naftussya their autonomic relevence and possibility to forecast

Koziavkina NV, Baryliak LH, Ianchiĭ OR, Fuchko OL

  O.O. Bogomoletz Institute of Physiology, National Academy of Sciences of Ukraine, Truskavets, Ukraine
DOI: https://doi.org/10.15407/fz59.06.081


Abstract

Clinical physiological monitoring of 32 men aged 25-60 years with chronic stoneless cholecystitis in the phase of remission found that in 14 patients 75-85 minutes after drinking the bioactive water Naftussya (3 ml/kg, t(0) 18-20 degrees C) the plasma level of total triiodothyronine (T3) was not significantly changed, while in 9 patients it was reduced to 0.26 +/- 0.10 nM/1 (by 11%). In the other 9 patients the level increased to 0.29 +/- 0,04 nM/1 (by 17%). The changes in T3 level correlated negatively with the changes in absolute (r = -0.55) and relative (r = -0.47) power spectral density (PSD) of ultra very low-frequency components of heart rate variability (HRV). These changes correlated positively (r = 0.46) with the changes in relative PSD of low-frequency components of HRV. Subject to a weak correlation with HRV parameter pNN50 (r = -0.21) canonical correlation coefficient (R) between changes in HRV parameters and T3 reaches 0.68 (p = 0.002). On the other hand, the changes in T3 correlated with its initial level (r = -0.46), as well as initial levels of moda (r = -0.40), its amplitude (r = 0.30) and absolute PSD of low-frequency components HRV (r = -0.33), i.e. thyrotropic effects conditionized these parameters by 30% (R = 0.55; p = 0.038). The method ofdiscriminant analysis has identified 14 primary parameters that allowed predicting the thyrotropic effect of Naftussya water with 100% accuracy.

Keywords: bioactive water Naftussya, triiodothyronine, heart rate variability, forecast.

References

 1. Baevskii R.M., Ivanov G.G. Variabel'nost' serdechnogoritma: teoreticheskie aspekti i vozmozhnosti kli-nicheskogo primeneniya . Ul'trazvuk. i funktsional.diagnostika. 2001. N 3. P. 106-127.
 2.  
 3. Baevskii R.M., Ivanov G.G., Chireikin L.V. Analizvariabel'nosti serdechnogo ritma pri ispol'zovaniirazlichnih elektrokardiograficheskih sistem (meto-dicheskie rekomendatsii) . Vestn. aritmologii. 2001. N 24. P. 65-87.
 4.  
 5. Bal'neokardioangiologiya . Za red. I.L. Popovicha,S.V. Ruzhilo, S.V. Ivasivki, B.I. Aksentiichuka. K.:Komp'yuterpres, 2005. 229 p.
 6.  
 7. Barilyak L.G., Babilyuk R.V., Popovich I.L., KorolishinT.A., Nesterova L.F. Vpliv bal'neoterapii na kurortiTruskavets' na stiikist' do gipoksii u ditei z disfunk-tsiieyu neiroendokrinno-imunnogo kompleksu . Med.gidrologiya ta reabilitatsiya. 2011. 9, N 4. P. 4-38.
 8.  
 9. Bul'ba A.Ya. Tipi tirotropnih efektiv bal'neoterapiina kurorti Truskavets', ih neiro-endokrinni i klinichnisuputniki ta prediktori u zhinok z giperplaziieyu shchito-vidnoi zalozi . Tam samo. 2007. 5, N 2. P. 30-45.
 10.  
 11. Vadzyuk S.N., Shugan T.B. Rozumova pratsezdatnist':metodiki doslidzhennya, zmini ta korektsiya. Ternopil':Bogdan, 2000. 170 p.
 12.  
 13. Vis'tak G.I. Prognozuvannya efektiv bioaktivnoi vodiNaftusya na vegetativnii gomeostaz u zhinok z gineko-logichno-endokrinnoyu patologiieyu . Zdobutki klin. ieksperim. meditsini. 2009. N 2(11). P. 86-90.
 14.  
 15. Vis'tak G.I., Popovich I.L. Vegetotropni efekti bio-aktivnoi vodi Naftusya ta ih endokrinnii i imunniisuprovodi u shchuriv-samok . Med. gidrologiya ta rea-bilitatsiya. 2011. 9, N 2. P. 39-57.
 16.  
 17. Gumega M.D., Levits'kii A.B., Popovich I.L. Bal'neoga-stroenterologiya. K.: YuNESKO-SOTsIO, 2011. 243 p.
 18.  
 19. Instruktsiya po primeneniyu nabora reagentov dlyaimmunofermentnogo opredeleniya triiodtironina vkrovi cheloveka. SPb.: ZAO «Alkor Bio», 2000.
 20.  
 21. Kozyavkina N.V. Varianti tirotropnih efektiv bio-aktivnoi vodi Naftusya ta ih lipidnii suprovid .Med. gidrologiya ta reabilitatsiya. 2008. 6, N 3. P. 115-122.
 22.  
 23. Kozyavkina N.V. Polivariantnist' tirotropnih efektivbioaktivnoi vodi Naftusya u zhinok z hronichnoyu endo-krinno-ginekologichnoyu patologiieyu, ih neiro-endo-krinno-imunnii i klinichnii suprovodi ta mozhlivostiprognozuvannya . Tam samo. 2011. 9, N 2. P. 4-22.
 24.  
 25. Korkushko O.V., Pisaruk A.V., Shatilo V.B. Znachenieanaliza variabel'nosti ritma serdtsa v kardiologii:vozrastnie aspekti . Krovoobig ta gemostaz. 2009.- N 1-2. P. 127-139.
 26.  
 27. Kotel'nikov S.A., Nozdrachov A.D., Odinak M.M.,Shustov E.B., Kovalenko I.Yu., Davidenko V.Yu. Varia-bel'nost' ritma serdtsa: predstavleniya o mehanizmah. Fiziologiya cheloveka. 2002. 28, N 1. P. 130-143.
 28.  
 29. Metodi analiza i vozrastnie normi variabel'nostiritma serdtsa. (Metod. rekomendatsii) . KorkushkoO.V., Shatilo V.B., Pisaruk A.V., Chebotarev N.D.,Lishnevskaya V.Yu., Korkushko A.O., Chebotareva Yu.N.- UkrNII gerontologii AMN Ukraini. K., 2005.-35 p.
 30.  
 31. Mihailov V.M. Variabel'nost' ritma serdtsa. Opitprakticheskogo primeneniya metoda. Ivanovo, 2000.- 200 p.
 32.  
 33. Popovich I.L. Streslimituyuchii adaptogennii mehanizmbiologichnoi ta likuval'noi aktivnosti vodi Naftusya. K.:Komp'yuterpres, 2011. 300 p.
 34.  
 35. Fuchko O.L. Suputni zmini imunnogo statusu u zhinok,hvorih na hronichnii holetsistit, za riznih tirotrop-nih efektiv bioaktivnoi vodi Naftusya ta mozhlivist'ih prognozuvannya . Med. gidrologiya ta reabilitatsiya.- 2010. 8, N 3. P. 69-78.
 36.  
 37. Fuchko O.L., Bul'ba A.Ya. Tipi tirotropnih efek-tiv bal'neoterapii na kurorti Truskavets' u zhinok zgiperplaziieyu shchitovidnoi zalozi ta suputni zminiparametriv lipidnogo i elektrolitnogo obminiv . Tamsamo. 2008. 6, N 3. P. 51-59.
 38.  
 39. Heart Rate Variability. Standarts of Measurement, PhysiologicalInterpretation, and Clinical Use . Circulation.- 1996. 93, N 5. P. 1043-1065. PubMed
 40.  
 41. Klecka W.R. Discriminant Analysis (Seventh Printing,1986) . Faktornii, diskriminantnii i klasterniianaliz: Per. s angl. Pod red. I.S. Enyukova. M.:Finansi i statistika, 1989. P. 78-138.
 42.  
 43. Kozyavkina O.V., Barylyak L.G. Ambivalent vegetotropiceffects of bioactive water Naftussya and opportunity oftheir forecasting in rats . Medichna gidrologiya ta rea-bilitatsiya. 2008. 6, N 3. P. 123-127.
 44.  

© National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology, 2014-2024.